นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการความเป็นส่วนตัว เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์)

1. บทนำ

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) รับทราบถึงความสำคัญของการรักษาความลับของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งาน Google Form (“ท่าน”) เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและตระหนักถึงความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้แก่เรา เราจึงประกาศข้อชี้แจงทางกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (ข้อชี้แจง/นโยบายฉบับนี้) และอธิบายให้ท่านทราบถึงการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และวิธีการที่เราระบุตัวตนท่านด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ดังนั้น เราขอความกรุณาให้ท่านโปรดศึกษานโยบายต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะดำเนินการเยี่ยมชม เว็บไซต์ โต้ตอบกับผู้ช่วยตอบรับอัตโนมัติ (AI) และ/หรือติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, WeChat, Line หรือช่องทางอื่นใด (“สื่อสังคมออนไลน์”)

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการจัดการกิจกรรมระหว่างท่านกับเรา

การคลิกปุ่ม “ตกลง” จะเป็นการถือว่าท่านได้อ่าน ตกลง และยอมรับนโยบายฉบับนี้ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล (“อีเมล”) ตำแหน่ง ที่อยู่ของอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (IP Address) การใช้ข้อมูล คุกกี้ (Cookies) และข้อมูลที่เกี่ยวของกับการใช้บริการของท่าน

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จัดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทดังต่อไปนี้ :

 • ชื่อนามสกุลเต็มของท่าน
 • อีเมลของท่าน (กรณีการลงทะเบียนบัญชี ข้อซักถามของท่าน การจองทดลองขับรถ การดาวน์โหลดแคตตาล็อก และการบอกรับข่าวสารของเรา)
 • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (กรณีการลงทะเบียนบัญชี ข้อซักถามของท่าน การจองทดลองขับรถ การดาวน์โหลดแคตตาล็อก และการบอกรับข่าวสารของเรา)
 • ข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (กรณีการบอกรับบริการแบบต้องชำระเงินและบริการจัดส่งบางอย่างเท่านั้น)
 • ที่อยู่ IP ของท่าน และข้อมูลระบุลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน/อุปกรณ์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์และประวัติการท่องเว็บไซต์
 • คุกกี้ และ แท็ก
 • ข้อมูลจากบุคคลภายนอกและฐานข้อมูลอื่นๆ
 • ข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มและเอกสารที่ท่านมอบให้เราโดยใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบกระดาษ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆ ที่ท่านได้ทำขึ้น เอกสารที่ท่านได้ส่งให้เรา และการติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบระหว่างท่านกับเรา
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือคำขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านได้ส่งถึงเรา ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งท่านได้มอบให้แก่เรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างท่านกับเราผ่านผู้ช่วยตอบรับอัตโนมัติ (AI)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของท่านกับเราหรือผู้ใช้รายอื่นบนสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประกันภัยและการเงินให้แก่ท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านส่งถึงเราด้วยเหตุผลประการอื่น

4. ฐานทางกฎหมาย

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • (1)

  การปฏิบัติตามสัญญา : เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาตามคำสั่งของท่าน หรือตามข้อตกลงระหว่างท่านกับเรา
 • (2)

  ความยินยอม : เมื่อท่านยินยอมให้เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เราได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ก่อนการเพิกถอนความยินยอมของท่านเช่นว่านี้)
 • (3)

  หน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ : เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
 • (4)

  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานระหว่างท่านกับเราตามผลของกฎหมาย

5. การประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น :

 • (1)

  เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ จดหมายหรือวิธีการอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนจะปรากฏบนซองจดหมายหรือกล่องสำหรับจัดส่ง
 • (2)

  การบันทึกการตั้งค่าของท่านเพื่อจัดการและปรับปรุงบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการและปรับปรุงการขาย การตลาด การสื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร บริการหลังการขาย อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) และบริการอื่นๆ (“บริการ”) เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
 • (3)

  แจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • (4)

  ให้บริการแก่ท่าน
 • (5)

  เพื่อให้เราติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้ไว้
 • (6)

  เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับท่าน สำหรับใช้ภายในบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์นี้ การปรับบริการ AI ของเรา และการให้บริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับลูกค้าหรือบุคคลอื่นๆ
 • (7)

  เพื่อประเมินการบริการของเรา และปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์นี้หรือบริการ หรือเพื่อดำเนินการทดสอบภายใน
 • (8)

  เพื่อตอบคำถามของท่าน ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน หรืออนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง
 • (9)

  เพื่อการรักษาฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลของเรา และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
 • (10)

  ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างท่านกับเรา และ/หรือจัดการตามคำขอของท่านซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันไว้ หรือทำข้อตกลงระหว่างกัน
 • (11)

  การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • (12)

  เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านและให้บริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • (13)

  ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น แคมเปญการตลาด การแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • (14)

  เพื่อรักษาการทำงานของเครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และหามาตรการป้องกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ได้ถูกออกแบบมาสร้างความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • (15)

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
 • (16)

  เพื่อวัตถุประสงค์ประการอื่นที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • ในบางกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน บริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามที่กฎหมายกำหนด หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความอ่อนไหวดังกล่าว

6. การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้คำมั่นว่าจะไม่ขาย จัดหา โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่อยู่ในขอบเขตที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านแก่บุคคลภายนอก หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตในนี้เท่านั้น ซึ่งบุคคลภายนอกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • (1)

  บริษัทในเครือหรือบริษัทภายใต้ระบบของเรา หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของเราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
 • (2)

  กลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราว่าจ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเราและให้บริการแก่ท่าน เช่น การตลาด ด้านเทคนิค ไปรษณีย์ โทรคมนาคม หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการแก่ท่าน บุคคลภายนอกข้างต้นอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราและตามคำแนะนำของเรา แต่ไม่สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
 • (3)

  บริษัทที่ให้บริการแก่เรา เช่น บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด บริษัทโฆษณา บริษัทที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเครือข่าย บริษัทที่ประมวลผลการชำระเงินและข้อมูลธุรกรรม และบริษัทที่รับผิดชอบในการปรับปรุงเครือข่าย เราจะถ่ายโอนข้อมูลทางสถิติและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกเหล่านี้ ยกเว้นข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้
 • (4)

  เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น บุคคลที่จะซื้อกิจการหรือบุคคลที่บริษัทโอนย้ายไปในการจัดระเบียบขององค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน เราจะดำเนินการในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ซื้อบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทได้โอนย้ายไปนั้น จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้
 • (5)

  บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากท่าน
 • (6)

  บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดการธุรกรรมหรือแก้ไขปัญหาที่อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เราให้ไว้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • (7)

  คู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายของเรา บริษัทที่อยู่ในระบบเดียวกับเรา หรือผู้สืบทอดธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา เราอาจให้รายชื่อลูกค้าของเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม หากบุคคลใดข้างต้นร้องขอข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้บริการและประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า หรือเพื่อขายธุรกิจใดๆ ของ เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์)
 • (8)

  บุคคลใดก็ตามที่ให้บริการแก่เราในการตรวจสอบบัญชี กฎหมาย การปฏิบัติหรือบริการที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวให้บริการดังกล่าวเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมาย เราจะกำหนดให้บุคคลเช่นว่านั้นที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรักษาความลับข้อมูลดังกล่าวและปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของนโยบายฉบับนี้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะต้องถูกใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจะต้องส่งคืน และ/หรือทำลายเมื่อบริการเสร็จสิ้น
 • (9)

  หน่วยงานกำกับดูแล ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด เราเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้การคุ้มครอง (1) บุคคล (2) ความมั่นคงสาธารณะ/ความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัยของพลเมือง หรือ (3) ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) และ/หรือเว็บไซต์นี้

หากท่านได้ให้ที่อยู่อีเมลของท่านไว้แก่เรา แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะรับการแจ้งเตือนใดๆ ทางอีเมลจากเราอีกต่อไป ท่านสามารถดำเนินการลบชื่อของท่านออกจากรายการที่อยู่อีเมลของเราโดยคลิก “ยกเลิกการบอกรับ” ในอีเมลที่ได้รับจากเรา

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราไม่มีเจตนาที่จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากเราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. ข้อมูลสำคัญที่มีความละเอียดอ่อน

หากท่านได้มีการให้ข้อมูลใดๆ แก่เรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการโอน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ การแบ่งปันข้อมูลเช่นว่านี้จะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการประมวลผลสำหรับการยื่นคำขอท่านหรือการทำธุรกรรมของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ เราจะไม่ขอให้ท่านระบุข้อมูลสำคัญที่มีความละเอียดอ่อนผ่านทางอีเมล เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ หากมีคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเช่นว่านี้ จะเป็นการกระทำที่มีลักษณะของการ “ฟิชชิง” กล่าวคือ การพยายามหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล และท่านจะต้องไม่ตอบสนองต่อการร้องขอใดๆ ดังกล่าว ท่านควรปรับปรุงการตั้งค่าอีเมลเพื่อระงับแหล่งที่มาของอีเมลดังกล่าว

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาการเก็บรักษา

เราให้คำมั่นว่าจะดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการจัดเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปฏิบัติตามมาตราฐานที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดที่เราใช้บังคับ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากจำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะให้ผู้ให้บริการของเราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์นี้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

อนึ่ง หากท่านดำเนินการส่งข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่อยู่อีเมลของท่าน ย่อมถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

เนื่องจากลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย และเราจะไม่รับประกันของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทางออนไลน์ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ท่านตกลงตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และตกลงว่า เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยใดๆ เว้นแต่เป็นผลจากความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจกระทำละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายโดยเกิดจากเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) เอง

10. คุกกี้

คุกกี้ คือ เป็นรูปแบบการจัดเก็บรายละเอียดของผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลผู้ใช้งาน ไม่ว่าคุกกี้นั้นจะถูกใช้ในรูปแบบใดก็ตาม คุกกี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ผู้ใช้งานจะเป็นผู้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง (ดังรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบด้านล่างนี้) หากท่านปฏิเสธหรือลบคุกกี้ดังกล่าว ท่านก็ยังสามารถเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้ได้ แต่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการบางส่วนของเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด หรือเข้ารวมการแข่งขันที่จัดขึ้น คุกกี้ยังช่วยติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมคลิกสตรีม (Clickstream) ของผู้ใช้งานของเรา ซึ่งช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจพร้อมทั้งทำให้เราได้ตระหนักในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จัดเก็บและรักษาบันทึกข้อมูลทั่วไปเพื่อบันทึกข้อมูล ผู้เยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์นี้โดยการใช้งาน Google Tag Manager หรือโปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆ

การบันทึกข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้ :

 • ชื่อโดเมนของอินเทอร์เน็ต ประเภทของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ใช้เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้
 • ที่อยู่ IP Address ของท่าน (เมื่อท่านใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ของท่าน และคอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ) ที่อยู่ IP ของท่านอาจเป็นแบบคงที่ (Static) หรือแบบไดนามิก (Dynamic) ที่อยู่ IP แบบคงที่สามารถใช้เพื่อติดตามตัวตนของท่านได้ ในขณะที่แบบไดนามิกไม่สามารถทำได้
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้
 • ประวัติที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ใช้ข้อมูลบันทึกเว็บ (Weblog) และ คลิกสตรีม (Clickstreams) เพื่อออกแบบเว็บไซต์นี้ เพื่อระบุคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมสูงสุดภายในเว็บไซต์นี้ และเพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์นี้ให้มีประโยชน์มากขึ้นแก่ผู้เยี่ยมชม ข้อมูลบันทึกเว็บจะเก็บบันทึกข้อมูลเป็นอนุกรม และโดยปกติเราไม่ระบุตัวตนบุคคลโดยใช้ข้อมูลบันทึกนี้ อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลบันทึกนี้เพื่อระบุผู้ที่พยายามขัดขวางการใช้งาน แฮ็กข้อมูล หรือสร้างความเสียหายให้กับเว็ยไซต์นี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หากเราเชื่อว่ามีหลักฐานหรือความเป็นไปได้ของการละเมิดกฎหมายใดๆ หรือข้อบังคับของหน่วยงานภาคส่วน หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่น

การโฆษณาเกี่ยวกับเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ อาจถูกแสดงโดยผู้ให้บริการโฆษณาของ เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) และเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวของท่านผ่านคุกกี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการปรับปรุงโฆษณาของเรา เพื่อจำกัดกรอบเป้าหมายของผู้เข้าชมให้แคบลง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้าของเราอย่างแท้จริง หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการบอกรับการติดตามโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการของเราเพื่อดำเนินการยกเลิกดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลใดๆ แก่เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) เลย ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ระบุ (Opt Out) หรือออกจากแอปพลิเคชันนี้ได้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา โดยทั่วไปเว็บเบราว์เซอร์จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นและปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถควบคุมการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน (โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อค้นหาวิธีปิดการใช้งานคุกกี้)

11. การเชื่อมต่อภายนอก

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก โปรดทราบว่า เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวภายหลังจากที่ท่านออกจากแอปพลิเคชันนี้ทุกครั้ง ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

12. สิทธิของท่าน

เราให้คำมั่นว่าในการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้ :

 • (1)

  ถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน
 • (2)

  ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับโดยไม่ได้อาศัยความยินยอมของท่าน
 • (3)

  คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมหรือใช้โดยตรงเพื่อการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เรามีสิทธิที่จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องขอความยินยอมของท่าน
 • (4)

  ขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อไม่ให้ใช้ระบุถึงตัวตนของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ :
  • ก.

   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นต่อการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราอีกต่อไป
  • ข.

   ท่านได้ดำเนินการถอนความยินยอมของท่านในการที่จะให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายสำหรับในการจัดเก็บ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หรือ
  • ค.

   ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • (5)

  ขอให้เราหยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมต่อไป และ
 • (6)

  ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากความคลุมเครือ ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นและสิทธิทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยส่งคำขอ และ/หรือข้อสอบถามมาที่เราได้ที่ศูนย์ให้บริการ Call Center (+66) 02-0239968

ในกรณีใดๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจขอให้ท่านดำเนินการส่งสำเนาเอกสารเพื่อระบุตัวตนของท่านในการยืนยันการเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะดำเนินการตามคำขอของท่านข้างต้นโดยเร็วภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว หากเราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ทางเราจะแจ้งเหตุให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า

13. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราว หากมีการแก้ไขใดๆ ในที่นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขในประการใดๆ ทางเราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งเพื่อขอความยินยอมแยกต่างหากจากท่าน (รวมตลอดถึงไม่จำกัดเพียงการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ หรืออีเมลแจ้งเตือนท่าน) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อเผยแพร่ หากท่านได้ให้ความยินยอมตามประกาศที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ จะถือว่าท่านได้ตกลงต่อการปรับปรุงและแก้ไขดังกล่าวแล้ว และให้ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ดังกล่าว จะกลายเป็นฉบับล่าสุดทีมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดต่อไป

14. คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูล รูปภาพ สี และรายละเอียดที่มีอยู่ในหน้าของเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เราขาย แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองถึงความน่าเชื่อ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น

รูปภาพของยานพาหนะต้นแบบในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นในบางกรณี และอาจสามารถใช้อ้างอิงได้เท่านั้น ดังนั้น เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง หรือการใช้แอปพลิเคชันนี้ และเนื้อหาในต่างประเทศใดๆ

ภาพประกอบ รูปภาพ และรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุด ชิ้นส่วนรถยนต์บางภาพไม่สามารถแสดงได้ และรถบางคันที่แสดงอาจมีอุปกรณ์เสริม ท่านต้องตรวจสอบยานพาหนะที่เป็นวัตถุจริงเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน

ในส่วนที่เกี่ยวกับลิงก์ใดๆ (นอกเหนือจากลิงก์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้) และข้อมูลที่เข้าถึงได้จากเครื่องมือค้นหา เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือความคิดเห็นใดที่ระบุดังกล่าว

เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาอันเป็นสื่อลามกอนาจาร เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาอันเป็นความลับซึ่งมีการจำกัดในการเข้าถึง เนื้อหาซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับรูปแบบใดๆ หรือเนื้อหาที่ถูกอัปโหลดโดยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้กับเราหรือบุคคลภายนอกไปยังเว็บไซต์ หน้าเพจย่อย หน้าเพจของผู้สนับสนุน หรือทางสื่ออื่นๆ

เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ไม่อนุญาตให้มีการส่งเนื้อหาดังกล่าว และเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ โดยที่เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการผลิต/การปฏิบัติ หรือการไม่ผลิต/ไม่ปฏิบัติของการผลิตสินค้าหรือการบริการของเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายใดๆ อันเกิดสภาพของเว็บไซต์ www.neta.co.th จากความผิดปกติใดๆ จากการละเมิดการรับประกัน หรืออันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เว็บไซต์นี้ หรือจากผลิตภันฑ์หรือบริการของเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์)

15. คำสงวนสิทธิ์การรับสมัครงาน

เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) ได้จัดให้มีขั้นตอนอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมในการการคัดเลือกพนักงานมืออาชีพ และเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่ารับประกันจากผู้สมัครงานไม่ว่าในขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานใดๆ เราจะใช้ที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนของบริษัท (อาทิ netaglobal@hozonauto.com) เพื่อส่งอีเมลที่เกี่ยวกับงาน

หากมีบุคคลใดที่ติดต่อบุคคลหรือบริษัทในนามของเราเพื่อเสนอโอกาสในการทำงานโดยการหลอกลวง และทำการหลอกลวงโดยการส่งอีเมลปลอมหรือการโทรศัพท์โดยหลอกลวงเพื่อชักจูงให้ผู้สมัครงานชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ โอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร ทางเนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ อันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว ทุกท่านควรหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉลดังกล่าวโดยการใช้โอกาสในการทำงานกับบริษัทเป็นข้ออ้าง หากมีผู้ใดได้รับโทรศัพท์หรือการติดต่อโดยวิธีอื่นในการเสนองานและเรียกให้มีการสัมภาษณ์ในนามของเราเพื่อได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เราแนะนำให้ท่านไม่ทำการตอบกลับ

16. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เรา หรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประการอื่นใด กรุณาติดต่อ Call Center ของเราที่หมายเลข (+66) 02-0239968

;